Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Expertum Asset Management s.r.o., IČ: 29463084 se sídlem Farní 15, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, protože k jmenování nebyly naplněny zákonné důvody, je správcem osobních údajů pro účely poskytování služeb finančního poradenství, a dále k evidování osoby klienta jakožto potenciálního klienta pro zprostředkování jiných finančních služeb poskytovaných dalšími partnery správce (zprostředkování finančních produktů dalších poskytovatelů – finančních institucí).

V souvislosti s poskytováním těchto služeb jsme povinni o Vás shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro předsmluvní jednání, uzavření smlouvy a odbornou péči. Pokud budeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpisy, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

Všechny Vaše osobní údaje shromažďované a zpracovávané námi najdete ve Vaší smlouvě nebo příslušné dokumentaci smlouvy, kterou budete uzavírat nebo jste uzavřel s finanční institucí, tj. naším partnerem. V těchto případech je účelem zpracování zprostředkování příslušné smlouvy (právní titul plnění smlouvy), případně plnění odborné péče, tj. poskytnutí servisu (právní titul plnění zákonných povinností).

Zvláštní pozornost věnujeme tzv. citlivým osobním údajům, což jsou například údaje zpracovávané v souvislosti s životním pojištěním – údaje o zdravotním stavu nebo osobní údaje dětí.

Konkrétní osobní údaje se pro každý finanční produkt liší, v zásadě se ale jedná o následující kategorie osobních údajů:

  • Identifikační údaje, kterými jsou zejména jméno, příjmení, titul, rodné číslo (případně datum narození), adresa trvalého pobytu, číslo a platnost průkazu totožnosti, obvykle i bankovní spojení, případně i další údaje, jestliže jsou vyžadovány poskytovatelem finančního produktu.
  • Kontaktní údaje, které umožňují kontakt s Vámi, tedy hlavně korespondenční adresa, telefon, email, případně i další údaje, jestliže jsou vyžadovány poskytovatelem finančního produktu.
  • Údaje související se zprostředkováním smlouvy, např. Vaše požadavky a potřeby, zkušenosti a znalosti, údaje o Vaší finanční a majetkové situaci, zdroji příjmů či zdravotním stavu. Ne všechny tyto údaje jsou vyžadovány pro zprostředkování všech dostupných produktů, ale u některých z nich je to nutné pro plnění smlouvy či dodržení zákonných požadavků, tj. musí být dán věcný důvod spočívající v povaze služby, která má být poskytnuta a bez uvedení těchto specifických osobních údajů to není možné.

Vaše osobní údaje zpracováváme a předáváme dál jiným zpracovatelům a správcům. Těmi jsou zejména příslušné finanční instituce a Váš finanční poradce, který s Vámi o sjednání smlouvy jednal. Jinak Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem (například daňové a účetní povinnosti). Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou ale rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti. Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím, můžou tak ale učinit další správci (finanční instituce), pokud jim to ukládá nějaký právní požadavek. Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy vztahující se k příslušnému produktu (produktům). Právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno osobní údaje archivovat. Vaše osobní údaje nebudeme v případě neuzavření smlouvy s finanční institucí (nevyužití žádného finančního produktu) dále uchovávat a zpracovávat s výjimkou případu, kdy nám k tomu poskytnete aktivní souhlas se všemi náležitostmi. V takovém případě budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely oprávněných zájmů včetně rozhodování na základě automatizovaného zpracování a profilování až do okamžiku odvolání Vašeho souhlasu s tímto zpracováním.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Jako klient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvní povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem). Dále máte právo žádat omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, a právo na přenositelnost údajů. Rovněž můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Pro území ČR je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

 

Necháte si poslat peníze na bankovní účet jiné osoby. Může vás o ně připravit?

Pokud je nerozfofruje, jsou stále vaše, ale dostat se k nim může být pěkná fuška. Pokud se dar nepředává ihned z ruky do ruky, musí být vyhotovena písemná smlouva, platí to bez výjimky vždy? Je takový formalismus nutný? Víme, že vztahy v rodině nejsou vždy idylické. Svědčí o tom i následující případ, kdy se syn domáhá složitou soudní cestou, aby mu jeho matka vyplatila 232 500 Kč s úroky z prodlení, které mu darovala jeho babička, avšak poslala je na účet matky. A jeho matka, která mu peníze dluží, není, jak byste třeba čekali, snachou oné paní, co obdarovala vnuka, ale její dcerou. Babička darovala peníze vnukovi, prostřednictvím účtu své dcery, jeho matky. Ta je ale synovi upřela. A když se k tomu ještě přidají právníci, kteří všechno zašmodrchají, a přepjatý formalismus soudu, tak si musel obdarovaný vnuk na peníze od babičky pěkně počkat.

Měla by naše investiční portfolia obsahovat pouze akcie?

Článek nabízí argumenty proti přístupu založenému na vlastnění pouze akcií. Doporučením je investiční portfolio vhodně diverzifikovat do několika tříd aktiv.

Jaké chyby bude finanční úřad hledat ve vašem přiznání?

[4 minuty čtení] Řada finančních přiznání má každoročně nějakou chybu, a tak jsou jejich vyplňovatelé vyzýváni na opravu. Finanční úřady už dávno evidují seznam nejčastějších chyb, na které se zaměřují. Ověřte si, že vaše přiznání je nemá. Vyplnit daňové přiznání často nebývá nic jednoduchého. Někomu to může zabrat i hodiny času, jiný to vzdá a raději si najme daňového poradce.

Banky mají pro převody limity. Milion jen tak nepošlete

Potřebovali jste z vašeho účtu poslat větší částku a narazili jste na limit? Podívejte se, jak je to u jiných bank.